ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށް ދިނުން

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށް ދިނުން:

 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ "އެއްބަސްވުމާ"  އެއްގޮތަށް ދޯނި ދުއްވައިދޭން އެދޭފަރާތަކަށް ދިގު މުއްތަދަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށް ދުއްވައިދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 20 ނޮވެމްބަރ 2019ވާ ބުދަ ދުވަހު 13.00ގައި މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި،  ދޯނި ދުއްވައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރާގައި 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހުށަހެޅުންތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި އެދުވަހުގެ 13.00ގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ