މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

މި މިނިސްޓްރީން 2019 އޮކްޓޯބަރ 22 ގައި އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ގައި އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމްގެ ހުރިހާ ރޭންކްގެ ޝަރުތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީވެ މި އިޢުލާނު ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

(IUL)22-D/22/2019/249:އިޢުލާނު ނަންބަރ

މަޤާމް ނަންބަރ: J-288761

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ