ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމްގެ ފަރިއްކޮޅާއި، ޖާފަތާ ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 06 ނޮވެންބަރު 2019 1605 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


                             

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިއްދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ 

                                               ނަމްބަރ: (IUL)225-AHRI/225/2019/20

 

                އިޢުލާނު

                 

 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމްގެ ފަރިއްކޮޅާއި، ޖާފަތާ ގުޅޭ

 

 

   " ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމް 2019 " އަށް ހއ.ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންގެ 1 ދުވަހުގެ ފަރިއްކޮޅާއި، ޖާފަތް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށްއެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި "ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމްގެ ފަރިއްކޮޅާއި، ޖާފަތް ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ" މިގޮތަށް ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ. 

          މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

13 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

17 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00 އަށް

 

           އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭނީ، ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތައިން މާކްސް ދީގެން، އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ.

 

  1. އަގަށް ( % 85 އިންސައްތަ)
  2. ތަޖުރިބާ ( އިންސައްތަ )

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

06 ނޮވެންބަރު    2019 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ