ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ނަގަން އެންގުން.

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ނަގަން އެންގުން.

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެކިތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި 2019 ނޮވެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެންގެވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޢަދަދު

ބާވަތް

އިތުރު ތަފްޞީލު

ތަކެތި ހުރިތަން

01

ފައިބަރު ޑިންގީ

ރަތާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ ދަވާދުލާފައި

ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅު

01

ޕްލާސްޓިކު ހަން

ރީނދޫ ކުލައިގެ

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ޕްލާސްޓިކު ހަން

ނޫކުލައިގެ

ބަނދަރު ގާފޮޅު ކައިރީގައި

01

އެން ކޮށި

އެސްލޯނު ހޮޅިން ހަދާފައިވާ

ބަނދަރު ގާފޮޅުތެރޭ އިންދާފައިހުރި ރުކެއްގައި ލައްގާފައި

01

ފެންޓޭންކު (ފައިބަރު)

ނޫކުލައިގެ ދަވާދުލާފައި 4 ބަޔަށް ބައިކޮށްފައި

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ދަގަނޑު ތާނގީ

ރަތް ދަވާދުލާފައި

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ދަގނަޑު ތާނގީ

ނޫ ދަވާދުލާފައި

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ނައިލޯނު ވައު

ގަތާފައިވާ ހުދުވަލެއް

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ފައިބަރު ޑިންގީ

ހުދާއި ނޫ ދަވާދުލާފައި

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުމަތީގައި

01

ލަކުޑި ފިލައި

-

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

އެސްލޯން ހޮޅިބުރި

ނޫކުލައިގެ

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ޕްލާސްޓިކު ހަން

ހުދުކުލައިގެ ބޮޑު ހަމެއް

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ލަކުޑި ފިލައި ބުރި

-

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

01

ޕްލާސްޓިކު ބޮއި

ނޫކުލައިގެ ބޮޑު ބޮއެއް

ބަނދަރުގެ ގާފޮޅުތެރޭގައި

 

08 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1441

05 ނޮވެންބަރު    2019

 

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ