މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Backup Software License Renewal

 

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ/ލައިސެންސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/73) އިއުލާނުގައިވާ ތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

 

  • Backup Software License Renewal (Arcserve UDP Enterprise) Or equivalent Backup Software solution with license

 

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

10 ނޮވެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

13 ނޮވެންބަރު 2019

ބުދަ

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339-513, 3019-611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

 

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ