މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Existing Servers Upgrade Solution

 

އިޢުލާން

  

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

  • MIRA existing servers Upgrade solution or equivalent solution

 

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

10 ނޮވެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

13:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

14 ނޮވެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

13:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339-513, 3019-611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

 

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ