ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީން ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ

 ސްކޫލުގެ ކެންޓީން ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ 02  ވަނަދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމުމަސައްކަތަށް ކުރެވުމު ނަންބަރު: KS-B/2019/22 އިއުލާން އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މިއިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ. ވީމާ އަލުން މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ނޮވެމްބަރ 04 އިން 2019 ނޮވެމްބަރ 07 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2019 ނޮވެމްބަރ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ކަލާފާނުސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

03 ރަބީއުލްއައްވަލް    1441

31 އޮކްޓޯބަރ         2019

02 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ