މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމް:            ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމްގެ ނަންބަރ:          J-305725

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

މަޤާމްގެ ގިންތި:      ދާއިމީ

މަޤާމްގެ ރޭންކް:      MS3

މަޤާމްގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:         ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނާންސް ޔުނިޓް

މަޤާމްގެ އޮތް އޮފީސް:   މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުސާރަ:           -/7035ރ ( ހަތްހާސް ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ )

ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -/2000 (ދެހާސް ރުފިޔާ)

ސަޕޯޓިންގ ކޯއެލަވަންސް: -/900 (ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ

                   އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28 (ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންގ އަކީ

                   އެކައުންޓިންގ / ފައިނޭންސް)

އިތުރުއިނާޔަތްތައް:          1. ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.

                2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

                     3. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

                     4. މީގެ އިތުރުން މަޤާމްގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް.

 

 

  1. މަޤާމްގެ މަސްޢުލިއްޔަތު  1. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަންގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނާންސް

ތަކާއި ވާޖިބުތައް           ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.        

             2. ނ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން.

                     3. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މަހުންމަހަށް ގެންނަން ޖެހޭ ފައިސާގެނައުމާއި، މުސާރަދިނުމަށްޓަކާ

                       ކުރަންޖެހޭއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތުގައި ނިންމުމާއި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

                     4. ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓުމާއި ޔުނިޓަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ބިލްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި

                        ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

                     5. ނ.އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން.

                  6. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓަށް

                       ޖަމާކުރުން.

                     7. އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ތައްހިންގުމަށް ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް

                       މުސާރަ ދިނުން.

                     8. ޚަރަދު އެކައުންޓް 1 ގެޚަރަދު ރިޕޯޓާއި، ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ފޮނުވުން.

                     9. ޚަރަދުއެކައުންޓް 1 ގެފައިސާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި،ގަވާޢިދުން ފައިސާ ހަވާލުކުރުން.

                     10. ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕެންޝަންފައިސާ ދެއްކުން.

                    11. އެޑްވާންސް އަށްގެންނަންޖެހޭ ފައިސާ ގެނައުމާއި، އެޑްވާންސްއަށް ގެންނަފައިސާގެ ރިޕޯޓް

                       ތައްޔަރުކުރުން.        

                     12. އެކިފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކޮށްފޮނުވުން.

                    13. ކްރެޑިޓް ސްކީމާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

                       14. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޝީޓް އާއި، އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްޗެކް ކުރުން.

                       15. ކައުންސިލް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ރިޕޯޓް ތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ފޮނުވަންޖެހޭ

                            މުއްދަތަށް ފޮނުވުން.

                      16. ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1 އަދި 2 ގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

                       17. ޓްރަސްޓް އެކައުންޓާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި،ޓަރަސްޓްފަންޑުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން.

                       18. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަފައިސާގެ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ލިބޭފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް

                            ބޭންކަށް ޖަމާކުރުން.

                       19. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ރަސީދު ދޫކުރުން.

                          

                       20. އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ފައިސާއާއިބެހޭ ކަންކަންބެލެ ހެއްޓުމާއި، ހިނގާޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް

                       ތައްޔާރުކުރުން.

                    21. ޔުނިޓުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން( މެއިލްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ) މެއިލްކުރުމާއި، ފެކްސް ކުރުން.

                      22. އިދާރާގެފަރާތުން ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ،ވާކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ

                        ކަންކަމާއި އިންތިޒާމް ތައް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެހީތެރިވުން.

                        

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:     1. އެކައުންޓިންގ ، ފައިނޭންސް ގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7   

                 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމްގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން

                  2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

                    ނުވަތަ

                  2. އެކައުންޓިންގ ، ފައިނޭންސް ގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް

                    9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން.

               

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  - ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ - މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

ކަންތައްތައް:         - މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތައް.    

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ        1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.

ލިޔުންތައް:          2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

                3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް

                        ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.

                     4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ

                       މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ

                       އޮފީހުގެ ލިޔުން.

                     5. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

                       (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

                       ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން

                       ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ

                       ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލާވާފައިވާ

                       ސެޓްފިކެޓްތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއް

                           ގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)

                   (ށ) މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

                       ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

                        6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

                        7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،އެ 

                       ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

 

                     8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

                        (ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ

                               އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒިފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ

                                މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

                         (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ

                                އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ

                                މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުންދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރި

                                ގޮތްއަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކުފޯމް.

                       

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި   ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސިވިލްސަރވިސް

ސުންގަޑި:              ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

                  ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 14 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށެވެ.

                    ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް

                    އެޑްރެހަކީ، [email protected]  އެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން

                       އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް  

                       ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކުހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ

                   އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.    

 

 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ      މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު  އޮންނާނީ،  17 ނޮވެމްބަރ 2019  އާއި  

ތަނާއި، މުއްދަތު:        21 ނޮވެމްބަރ 2019 އާއި ދެމެދު، ނ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ

                  ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

 

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:           މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް

                   ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް      މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރަޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން %55

 ކަނޑައަޅާފައިވާ               (ފަންސާސް ފަހެއް) އިންސައްތަ ލިބެންޖެހެއެވެ.

ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ

ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން

 ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:    މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6560012 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ

                    [email protected] އަށެވެ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ