މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް- އިންޓީރިއާރ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް

އިޢުލާން

އަންދަސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިމިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތުގެ އިންޓީރިއާރ ރިނޮވޭޝަންގެ މަސައްކަތް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 04 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

29  ޞަފަރު 1441

28 އޮކްޓޫބަރ 2019

29 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ