ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭ

VAM/IL/2019/7024

 

އިޢުލާން

 

    ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ކްލަބްތަކުގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން އެދިފައިވާތީ ، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ " ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް" އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

             28 އޮކްޓޯބަރ 2019

           

                                      

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ