މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

  މިއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ، ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ، އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަދި ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  ނަންބަރު  (IUL)228-AB/228/2019/33، (IUL)228-AB/228/2019/32، (IUL)228-AB/228/2019/31، (IUL)228-AB/228/2019/34

 އިޢުލާނުތަކުގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވާތީވެ އެއިޢުލާންތައް ބާތިލްކޮށް އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ