ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނިތައް ހިފާ، ހައްޔަރުކޮށް އަދި ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

 

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާSecretariat of the Hadhdhumathi Kunahandhoo Council    

ކުނަހަންދޫKunahandhoo                                                              

ދިވެހިރާއްޖެPepublic of Maldives                                                       

                                    ނަންބަރު: (IUL)405-A/2019/36

 

އިޢުލާން

 

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނިތައް ހިފާ، ހައްޔަރުކޮށް އަދި ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

 

                        ޤާނުނު ނަމްބަރ: 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނި ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެންވަޔަރުމަންޓަލް ޕްރޮތެކުޝަން އެޖެންސީ އަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުންދާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމަވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވައި އެކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ އެޖެންސީއަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހިމާޔަށް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަށް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ގޯނާކުރާފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮއްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިފަދަ ދޫނިތަށް ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކަމެއްކަމުގައިވެސް ދައްނަވަމެވެ.

ވީމާ، ޢާއްމުކޮށް މިކަން އެންގެވުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

29  ޟަފަރު 1441

28 އޮކްޓޫބަރު 2019

 

 

 

 

  

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ