މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - ލެޕްޓޮޕް

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 26 އޮގަސްޓު 2019ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/65) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ޓެކްނިކަލް މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

  • Laptop System

 

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

31 އޮކްޓޫބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

06 ނޮވެންބަރު 2019

ބުދަ

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339-513, 3019-611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

28 ޞަފަރު 1441

 

 

27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ