މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ތިނަދޫ ޖިމް ރޫމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                   އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

           ގދ. ތިނަދޫ ޖިމް ރޫމްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 18 އޯގަސްޓް 2019 ގައި ކުރެވުނު  737/(IUL)141-L/141/2019  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީވެ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

31 އޮކްޓޯބަރު 2019

 

11:30

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

07 ނޮވެމްބަރު 2019

 

11:30

 

 

                                 25 ޞަފަރު 1441

24 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ