ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް 75 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

                                                                 ނަމްބަރު:  IUL)434-PRC/434/2019/167)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

  މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް 75 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

30 އޮކްޓޯބަރ 2019

ބުދަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް

(ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

 

  މި އިއުލާނާއެކު މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ އަދި މިއެޖެންސީގެ ރިސެޕްޝަން އިންވެސް މައުލޫމާތު ޝީޓް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

  އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މައުލޫމާތުޝީޓުގެ 3.1 ގައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ