މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
(IUL) 141-L/141/2019/469 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

                                           

                                               އިޢުލާން

                        މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބައިގެ ޕާޓިޝަނާއި އިންޓީރިއަރ އަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 08 އޮކްޓޯބަރ 2018 ގައި

ކުރެވުނު ނަންބަރ (IUL) 141-L/141/2019/469 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                                           23 ޞަފަރު 1441 

 

22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ