ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

                                         ނަމްބަރ: IL-D/423/2019/75

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

            ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަލީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ "ކަނޑޫމާގެ" ނަމަކަށް ކިޔާ ގޭގެ ރެޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް އަންގާފައި ވާތީ، އެ ރަޖިސްޓްރީގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ