މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުންގެ އޮފިޝަލް ޓީޝާޓް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

           މިމިނިސްޓްރީއިން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އޮފިޝަލް ޓީޝާޓް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު  445/IUL)141-L/141/2019)  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.    

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

27 އޮކްޓޯބަރު 2019

 

13:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

04 ނޮވެންބަރު 2019

 

12:00

 

 

        

                                                                             22 ޞަފަރު 1441

21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ