މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަފްތާ ރެސް 2019

އިޢުލާން

"ހަފްތާ ރެސް" 2019

     

           25 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ މާފަންނު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައެވެ. ހަފްތާރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މާފަންނު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު (ސޯޝަލް ސެންޓަރ) އިން ހެނދުނު 8:00 އިން ރޭގަނޑު 23:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

         

                                                                                                                   21 ޞަފަރު  1441

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ