މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.އޮޅުގިރި، މ.ސިތާރާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:IUL)425-B5/1/2019/94)

އިޢުލާން

               މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

               ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 27 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.އޮޅުގިރި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.18240

2

މ.ސިތާރާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.19722

 

21 ޞަފަރު 1441

20 އޮކްޓޯބަރު 2019

 

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ