މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ބަދަލުވާ އައު އިމާރާތް މ.ދޫނިފުށި، އޯކިޑުމަގުގެ (7 ވަނަ އަދި 8 ވަނަ) ފަންގިފިލާ 2 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 21 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 24 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3019911 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

18 ޞަފަރް 1441

 17 އޮކްޓޯބަރ  2019

17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ