ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި ޓަކްޝޮޕެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

 

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/022

 

ކ.ތިލަފުށީގައި ޓަކްޝޮޕެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/020 ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

16 އޮކްޓޯބަރ 2019

17 ޞަފަރު 1441

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                              Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                      Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                   Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ