ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތުގެ ފުރުޞަތު

`                

 

Secretariat of the Maabaidhoo Council

Maabaidhoo, Rep of Maldives

 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ               

    މާބައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                  

                                  

 

   ނަންބަރ:(IUL)397-AS/397/2019/69  

 

އިޢުލާން

 

މަސައްކަތުގެ ފުރުޞަތު:

 

މި ކައުންސިލުން ދައްކާ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ޓީވީ ކޭބަލް އެޅުމަށް މަގު ކޮންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދުވަހުގެ 13:00 މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ 21 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ބަޔާންކޮށް އަންދަސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުންނަންވާނީ މި ކައުންސިލުންދޭ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ސިޓީއުރައަށްލާ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީއާއި އައި ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

               16 ޞަފަރު 1441

15 އޮކްޓޯބަރ 2019

15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ