ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ގަނެ ހަރުކޮށް ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔިުނިވަރސިޓީގެ ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ކެމްޕަސް 01 އަދި ކެމްޕަސް 02 ގެ އޭސީ ގަނެ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކުރި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުން ނަންބަރު (IUL)HC/2019/028 އިއުލާނަށް އަށް އެއެވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަ ދީފައިނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 27  އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6885053 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ