މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް މޭޖަރ ރޯޑްސް – ތ.މަޑިފުށި

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ބާތިލް ކުރުން 

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2019/39 (04 ފެބުރުވަރީ 2019) އިޢުލާންގައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް މޭޖަރ ރޯޑްސް – ތ.މަޑިފުށި އުޞޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  TES/2019/W-012ޕްރެޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،

ފޯން  : 1617

އީމެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ: [email protected]

16 އޮކްޓޫބަރު 2019

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ