ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢާންމު އިއުލާން

                      މިއޮތޯރިޓީގެ ހިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންގެންދިޔަ ފޯން ނަންބަރު 3341313 ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މި އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                      ވީމާ މިކަންއެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވެމެވެ.

 

ރިސެޕްޝަން:  / 330266003026611

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.tvet.egov.mv

 

 

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ