ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރައިލްއާބެހޭ

މިއަހަރު ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ޓްރައިލް ބާއްވާ ތާރީޚަށް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ. މިހާރު މިޓްރައިލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09 – 10 މެއި 2014 ގައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

01 މާރިޗު 2014
ހޯދާ