ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯ، ރިޕޯޓް ލޭއައުޓް އަދި ލީފްލެޓް ލޭއައުޓް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިޢުލާންވަނީ 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 1345 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހެދުމާއިބެހޭ

  އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު މިބިއުރޯގެ ނަންބަރު. (IUL)457-AIT/2019/38 (10 އޮކްޓޯބަރު 2019 ) އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީވެ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2019  އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި ބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް، ދާރުލް އީމާން ބިލްޑިންގގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2019 އޮކްޓޯބަރ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިބިއުރޯއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

-          އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯ ހެދުން.

-          ރިޕޯޓެއް ލޭއައުޓް ހަދައި ޑިޒައިންކުރުން.

-          ލީފްލެޓެއްގެ ލޭއައުޓް ހަދައި ޑިޒައިން ކުރުން.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު 3008400 ނުވަތަ 3008410 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

16 ޞަފަރު     1441

15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ