ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

                                                             ނަންބަރު:IUL)242/242/2019/28)

                                          އިޢުލާން

 

މިއިދާރާގައި ހިމެނޭ ބައުމުދާ ނީލަކިއުމާ ގުޅޭ

       މިއިދާރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުގެ ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި، ނީލަންކިޔުން އޮންނާނެއެވެ.

      ވީމާ، މިނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. މިނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ކިޔާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 4 (ހަތަރު) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރުމަށްފަހު، އެތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ.

އަދަދު

މުދަލުގެ ނަން

މުދާހުރި ހާލަތު

1

ކީބޮކްސް

ހަލާކުވެފައި

5

ހެދުން އަޅުވާ ހަރުގަނޑު

ދަބަރު ޖަހާފައި

4

ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް  ( ގޮޑިއާއި އެކު)

ފައި ހަލާކުވެފައި

04

ސޯފާ މޭޒު

ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައި

01

މޭޒު 2x4

ފިލާގަނޑު ހަލާކުވެފައި

2

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ

ސްޓޭންޑް ހަލާކުވެފައި

1

ސޯފާ ސެޓް

ސްޕޮންޖު ހަލާކުވެފައި

1

އެނދު 5x4 ފޫޓްގެ

އަރިމަތީ ފިލާ ނެއްޓިފައި

4

ގޮދަނޑި ރިލެކްސް

ފެންއެޅި ހަލާކުވެފައި

1

އަލަމާރި 5x4

ދޮރުފަތްނެއްޓި ހަލާކުވެފައި

1

އަލަމާރި  ސްލައިޑް

ދޮރުފަތްނެއްޓި ހަލާކުވެފައި

2

އައިސް އަލަމާރި މިނީ

ގޭސް ހުސްވެފައި

2

އައިސް އަލަމާރި

ގޭސް ހުސްވެފައި

1

ކެރަމްބޯޑު

ކަންހަލާކުވެފައި

1

މޭޒު ހުދުފޮމެކާ

ފޮމެކާ ނެއްޓިފައި

5

އަލަމާރި ދެދޮރުފަތްލީ

ދޮރުފަތް ނެއްޓިފައި  

6

ބާލީސް

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

6

ބެޑްޝީޓް

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

1

އޮފީސް މޭޒު 5X2

ފައި ހަލާކުވެފައި

4

ސްޕީކަރ

ހަލާކުވެފައި

2

ލަވަޖަހާސެޓް

ކަރަންޓް ނާދޭ

2

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި

ބެޓަރި އަޅާތަން ހަލާކުވެފައި

3

ޓީ.ވީރެކް

ފައި ހަލާކުވެފައި

2

ޓީވީ CRT

ހަލާކުވެފައި

8

ލައިފް ޖެކެޓް

ބާވެހަލާކުވެފައި

1

މޭޒު ހުދު ފޮމެކާ

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

1

ސޯފާގޮޑި 1 ގޮޑީގެ 

ސޮޕޮންޖުގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްފައި

2

އޮފީސް މޭޒު

ހަލާކުވެފައި

1

ވީ.އެޗް. އެފް. ސެޓް

ދަބަރު ޖަހާ ހަލާކުވެފައި

1

ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް

ފަޅައިގެން ގޮސްފައި

2

އިންޖީނު ބެޓަރީ

އެމްޕިއަރ ހަލާކުވެފައި

1

ބެޓަރީ ސްވިޗް

އެމްޕިއަރ ހަލާކުވެފައި

1

އިންޖީން ޔަމަހާ

ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ

4

އޭސީ ރިމޯޓް

ހަލާކުވެފައި

           15 ޞަފަރު 1441

         14 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

                                                             މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު

                                                      ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

14 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ