މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.މާފުށި އަދި އދ.މާމިގިލި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                       އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

       ކ.މާފުށި އަދި އދ.މާމިގިލި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

(ހ.ބޯޅަގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ހޯމަ

21 އޮކްޓޯބަރު 2019

 

12:00

 

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

28 އޮކްޓޯބަރު 2019

12:00

 

 

                                      14 ޞަފަރު 1441

13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ