ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ:

            މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް މާލެއިން 1000 އަކަފޫޓަށް ވުރެން ކުޑަނޫން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގަޑިތަކުގައި މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

އާދީއްތަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2019

އާދީއްތަ

11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ( ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ( ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

- ފޯން:  3005353+960-

- ފެކްސް: +960-3003535

- އީމެއިލް: [email protected]

                       13 އޮކްޓޯބަރ 2019

                       14 ޞަފަރު 1441 

13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ