ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

މި ބިއުރޯއިން ދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް 2 ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019  އޮކްޓޯބަރ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް، ދާރުލް އީމާން ބިލްޑިންގގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ، ސަރވިސް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

މިބީލަމާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ގެޒެޓްގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިމަޢުލޫމާތު މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓް  http://www.statisticsmaldives.gov.mv   އިންވެސް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު 3008414 ނުވަތަ 3008410 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ