ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިޢުލާންވަނީ 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 1348 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

މި ބިއުރޯއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2019  އޮކްޓޯބަރ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް، ދާރުލް އީމާން ބިލްޑިންގގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2019 އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު 3008414 ނުވަތަ 3008410 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ