މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް 2 އެއަރކޯނު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުން

އިޢުލާން

 

މި މިނިސްޓްރީއަށް 2 އެއަރކޯނު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުން

މި މިނިސްޓްރީއަށް 2 އެއާރކޯނު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އަދި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)13-E/13/2019/236 (4 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން ޢިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ޕްރީ-ބިޑް މީޓިން:             14 އޮކްޓޯބަރ 2019، 11:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          16 އޮކްޓޯބަރ 2019، 11:00 އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގައެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 11:00ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

11 ޞަފަރު  1441

10 އޮކްޓޯބަރ 2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ