ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީޓެއިނަރ އުސޫލުން މާކެޓިންގ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް

 

                                     

    ޕްރޮޕޯޒަލްހުށަހެޅުއްވުމުގެދަޢުވަތު

 

    ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ރީޓެއިނަރ އުސޫލުން މާކެޓިންގ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާން ބިލްޑިންގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި.
  • ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި.

    މައުލޫމާތުގެ ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.  

    އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                

 

 

 

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ