ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ބާރަށު "އުތުރުއަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ"އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންެވެއްޖެ.

މިރަށު އުތުރުގައިވާ "އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ" އިމާރާތް ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ އިމަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

                ވީމާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޙަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާނީ

20 އޮކްޓޯބަރ 2019 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާނީ

23 އޮކްޓޯބަރ 2019 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް.

 

                މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ، ބަދަލުގައި ފޮނުވި މީހެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ހާޟިރުވުން އެދެމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކާއި ދެންނެވީމެވެ.   އަދި މިއިދާރާއިން ނެރުނު ނަމްބަރު  (IUL)257/257/2019/38 (26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އިޢުލާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޚާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާންވަނީ ބާޠިލްކުރެވިފައެވެ.

          

 

                ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                11 ޞަފަރު 1441

                 10 އޮކްޓޯބަރ 2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ