މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ހަފްތާ ރެސް" ކެންސަލް ކުރުން.

އިޢުލާން

"ހަފްތާ ރެސް" ކެންސަލް ކުރުން.

           

11 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ހަފްތާ ރެސް"ގެ ޙަރަކާތް މޫސުން ތަން ނުދިނުމާއި ގުޅިގެން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

  

09 ޞަފަރު 1441

08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ