މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަން އަމީން އެވެނިއު ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހެދުން

މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަން، އަމީން އެވެނިއު ޢިމާރާތުގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:    ( 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 )  IUL)425-A2/1/2019/82)  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

10 ޞަފަރު  1440

09 އޮކްޓޫބަރ 2019

 

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ