މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމް ފެށުން

 

އިޢުލާން

ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމް ފެށުން

             މި އިދާރާ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރާއި ގުޅިގެން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދު ބޭފުޅުންނައްއަމާޒުކޮށް 15 ދުވަހުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް 15 އޮކްޓޫބަރ 2019 ގައި ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

             މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ވައިބާރ މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ވައިބާރ ކުރައްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވިފާވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވައިބާރ ކުރައްވާނަމަ ފުރިހަމަ ނަމާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ 9661681 ފޯނުނަންބަރަށް ވައިބާރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.               

                        10 ސަފަރު 1441

                        09 އޮކްޓޫބަރު 2019

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ