ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެލް.ކޭ.ޖީ އަށް ކުދިންވެއްދުމާގުޅޭ

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ށ.ކަނޑިތީމު، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                         ނަންބަރު: IUL)GS34/2019/25)

 

އިޢުލާނު

 2020ވަނަ އަހަރަށް އެލް.ކޭ.ޖީ އަށް ކުދިން ވެއްދުމާއިގުޅޭ:

 

               2020 ވަނަ އަހަރަށް މި ސްކޫލްގެ އެލް.ކޭ.ޖީއަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އެލް.ކޭ.ޖީއަށް ވެއްދޭނީ މީލާދީގޮތުން 01 ޖެނުއަރީ 2020 އަށް 4 އަހަރު ފުރި 5 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ. އެޑްމިޝަން ޕޮލިސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތަށް ސްކޫލަށް ވައްދަން އެދޭ އަހަރު މާރޗްމަހުގެ 31 ގެ ނިލަޔަށް 4 އަހަރުފުރޭ ކުދިންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އޮތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

              ވީމާ، އެލް.ކޭ.ޖީއަށް ކުދިން ވައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ވައްދަންއެދޭ ފޯމާއި އަދި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ސްކޫލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

                        ވީމާ، މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

10 ޞަފަރު 1441

   09 އޮކްޓޯބަރ 2019

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ