މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ފަރުމާ- ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ފެސްޓިވަލް"

އިޢުލާން

"ފަރުމާ- ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ފެސްޓިވަލް"

 

     30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ފަރުމާ- ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ފެސްޓިވަލް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ މާފަންނު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު (ސޯޝަލް ސެންޓަރު)ގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނާއި ގޫގްލް ފޯމް https://forms.gle/3ActnECzZuHxDH348 އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ [email protected] މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ މިކަން އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

09 ޞަފަރު 1441

08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ