މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބޭނުން ދަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބޭނުން ދަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް، މަސްކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ދަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީލިމިޓެޑް

ޝަރުޠު:          ދަރު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަގު ހުށަހެޅޭނީ، ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ، ފަރުދީގޮތުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

މައުލޫމާތުދިނުން:      2019 އޮކްޓޯބަރ 14 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ނުވަތަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެެއވެ.

ބީލަން ކަރުދާސް:    ބީލަން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 އެވެ. ބީލަން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ކަރުދާސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. ބީލަން ކަރުދާސް ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

 

               މޯލްޑިވްސްއިންޑަސްޓްރިއަލްފިޝަރީޒްކޮމްޕެނީލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)

              389 ނަންބަރު ކޮށި / މާފަންނު

              ހިލާލީ މަގު / މާލެ

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

ފޯނު:   3323932

ފެކްސްް:  3323935

އީމެއިލް: [email protected]mifco.com.mv

         

                  09 އޮކްޓޯބަރ 2019

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ