ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

އިޢުލާން

 

ފ. ދަރަނބޫދޫ "ކަންމަތީގެ" ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ފ. ދަރަނބޫދޫ ކަންމަތީގެ އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ކަންމަތީގެ" ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، އެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2019 އޮކްޓޯބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 ޞަފަރު 1441

07  އޮކްޓޯބަރ  2019

07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ