މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި ހަދަމުންދާ ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

   މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި ހަދަމުންދާ ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

  • ވެހިކަލް ރޭމްޕެއް ހެދުން
  • އޮއިލް ޓްރެޕްއަކައި އަދި ޑްރައިނޭޖް ގަޓަރއެއް ހެދުން
  • ގްރައުންޑް ލެވެލް ކޮއްދިނުން

   ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 13 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

 20 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

 

   މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ