މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް- ޤަވާއިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލާނެ ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް

ޤަވާއިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުކަވާލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

މިމިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވާއިދުތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާއި، އެޤަވާއިދުތައް އެއްކޮށް އެކުލަވާލުމާއި އަދި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:  IUL)88-ADHR/88/2019/43) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، ޤަވާއިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

01 ޞަފަރު 1441

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ