މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ 01 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި 04 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން.

  1.  އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ 01 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި 04 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަމްބަރ 171-I2(b)/IUL/2019/158 އިޢުލާން (06 އޮކްޓޯބަރ 2019) ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ފޯރމް ފޮނުވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

   2.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

     ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

     މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

    އަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

    ފޯން: +960 979 0052

    އީ-މެއިލް: [email protected]

   ކޮޕީ: [email protected]

   07 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ