ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި އޭސީ ހަރުކުރުމާއި ބެހޭ

c

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        މާމެންދޫ   

       ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަންބަރ: (IUL)403-A/403/2019/98

އިޢުލާނު

ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި އޭސީ ހަރުކުރުމާއި ބެހޭ:

           ލ.މާމެންދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުން ތިބޭ ވޯޑުގައި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

     * މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 15 އޮކުޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

    * ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން: 24 އޮކުޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

 

          މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑް ނުވަތަ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ކުންފުނި، ޖަމުއިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

 

          މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                     07 ޞަފަރު 1441

            06 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

                                                ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ

                                              ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ