ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.       

                           

މަޤާމް:

އޮޑިޓަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް:

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓްތައް ކުރުން

ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން އަދި ރިވިއުކުރުން

ޝަރުތުތައް:

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

ފިނޭންސް އަދި އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން ޑިގްރީ އޮތުން

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 3 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން

މުސާރަ:

20،000ރ އާއި 21،000ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

 

 

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އައިޑީ ކާޑު، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އަދި ސެޓިފިކޭޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.fuelmaldives.com   އިން ލިބިލައްވާނައެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        

 

07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ