މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް އިންޓާރނަލް ބެކަޕް އަދި އެންޓިވައިރަސް ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

މި މިނިސްޓްރީއަށް އިންޓާރނަލް ބެކަޕް އަދި އެންޓިވައިރަސް ހޯދުމާބެހޭ

 

މި  މިނިސްޓްރީއަށް އާރކްސާވް ބެކަޕް ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސިމެންޓެކް އެންޑް ޕޮއިންޓް އެންޓިވައިރަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮފްޓްވެއާރ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ޕްރީ-ބިޑް މީޓިން:             09 އޮކްޓޫބަރ 2019، 13:30 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          17 އޮކްޓޫބަރ 2019، 13:30 އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގައެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

07 ޞަފަރު  1441

06 އޮކްޓޫބަރ 2019

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ