ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތިލިބޭމީހުންގެ ލިސްޓް އާމުކުރުން

ހދ. ނޮޅިވަރަމުން ދިރިއުޅުމަށް 3000 އަކަފޫޓުގެ 75 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް 14 ފެބުރުއަރީ 2019 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން (ނަމްބަރު: (IUL)264/PRIV/2019/7) އާއި ގުޅިގެން  ގޯތި ލިބޭ 75 މީހުންގެ ލިސްޓް މި އިޢުލާން އާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ